PARTICIPĂ LA TOMBOLA DE CRĂCIUN

Regulament:

Organizator

Organizatorul tombolei de Crăciun este Alina Inculeț, director al companiei Indamec Lux SRL cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Columna 89 numit în continuare Organizator

Scopul

Concursul are ca scop promovarea serviciilor companiei în procesul de redobândire a cetățeniei române.

Doar persoanele fizice care întrunesc condiţiile de participare conform prezentului Regulament pot participa la extragerea de premii prin tombolă.

Participarea la concurs este benevolă şi gratuită.

Perioada Concursului

Concursul se va desfăşura în perioada 18.11.2022 –18.12.2022

Condiţii de participare:

La Concurs participă persoana care cumulativ îndeplineşte următoarele condiţii:

 • A împlinit vârsta de 18 ani, are capacitate deplina de exerciţiu, are domiciliul permanent în Republica Moldova şi posedă un act de identitate valabil; 
 • În perioada Concursului, beneficiază de un serviciu prin intermediul DocumentExpert
 • Salariaţii Organizatorului, soţii (soţiile) lor şi rudele lor de gradul I nu au dreptul de a participa la Concurs.
 • Serviciile care merg cu reducere nu se calculează ca bon de participare separat.
 • Participanții pot participa la tombolă beneficiind de toate serviciile companiei cu excepția transportului.

În cadrul tombolei vor fi acordate 3 premii:

 1. Premiul 1 – SMART TV
 2. Premiul 2 – boxă portabilă
 3. Premiul 3 – Rucsac

Un participant poate beneficia doar de un singur premiu acordat în cadrul concursului. marca, modelul şi alte caracteristici ale premiilor sunt stabilite de Organizator.

Premiile nu pot fi înlocuite cu echivalentul bănesc al valorii lor sau alt premiu.

Rezultatele extragerii câștigătorilor vor fi publicate pe pagina de Facebook ale organizatorului la data de 20 decembrie 2022.

Desemnarea câştigătorilor

Câştigătorii vor fi desemnaţi la data de 20 decembrie 2022 în cadrul unei extrageri aleatorii.

Extragerea va fi organizată şi efectuată de către o comisie formată din 3 (trei) salariaţi ai Organizatorului.
Organizatorul poate invita în calitate de observatori şi alte persoane.

Câştigătorii vor fi desemnaţi în ordinea în care au fost extraşi. Primul câştigător extras este câştigătorul premiului principal iar ceilalţi doi, câştigătorii premiilor secundare.

Nu pot fi câștigători persoanele ale căror dosare sunt respinse, incomplete sau anulate.

Procedura de extragere şi rezultatele extragerii vor fi consemnate într-un proces verbal semnat de membrii comisiei.

Acordarea premiilor

Organizatorul va apela câştigătorul (la numărul de contact a acestuia indicat în contractul de prestare a serviciilor) pentru a-l informa despre câştig şi despre procedura de ridicare a premiului. Câștigătorii premiilor vor fi apelaţi de către un angajat al Organizatorului, de la numărul de telefon 060146695

Premiul se acordă clientului doar după ce a beneficiat de serviciu sau a făcut plata serviciului în avans.

În cazul în care Organizatorul nu va reuşi să-l contacteze pe câştigător după cel puţin 5 tentative de apel din oricare motiv (inclusiv nu răspunde, utilizatorul este în afara ariei de acoperire, telefonul este închis sau deteriorat, suspendarea liniei, serviciu mesagerie vocală dezactivat, memorie plină a cutiei de mesagerie vocală, serviciul roaming neactivat sau indisponibil pentru orice motiv, etc.), Organizatorul are dreptul să descalifice aceşti câştigători. În cazul descalificării, Organizatorul va desemna un alt câştigător.

Premiul va fi acordat persoanei fizice care se prezintă la locul, data şi ora indicată de Organizator în cadrul convorbirii telefonice şi prezintă Organizatorului contractual de prestare servicii și Talonul de participare, inclusiv buletinul de identitate.

Premiul va fi acordat câştigătorului cu condiţia că acesta:

 • întruneşte toate condiţiile de participare la Concurs;
 • acceptă şi îndeplineşte toate condiţiile acestui Regulament;
 • nu are datorii restante faţă de Organizator pentru orice servicii;
 • nu a comis nici o fraudă în legătură cu participarea sa la Concurs sau altfel faţă de Organizator

  Limitarea responsabilităţii

Organizatorul nu va putea fi răspunzător pentru nici un fel de reclamaţie, acţiune, pretenţie legate de bunurile transmise în calitate de premii, termeni de garanţie etc.  

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin participarea la Concurs, participantul îşi exprimă acordul ca datele sale cu caracter personal să fie prelucrate de către Organizator în scopul desfăşurării tombolei.

Procesarea datelor înseamnă orice operaţiune sau un set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu utilizarea mijloacelor automatizate sau fără utilizarea unor astfel de mijloace, cum ar fi colectarea, înregistrarea, stocarea, adaptarea, consultarea, utilizarea, combinarea, ştergerea sau distrugerea acestora.

Organizatorul are dreptul să anunţe public numele şi prenumele participanţilor care au fost desemnaţi câştigători în cadrul Concursului, precum şi premiile acordate acestora, să publice fotografia câştigătorului cu premiul acordat în cadrul concursului, inclusiv pe pagina web a Organizatorului şi pe pagina a Organizatorului din reţeaua socială Facebook.

Modificarea, suspendarea şi anularea Concursului

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a introduce modificări şi/sau completări rezonabile în prezentul Regulament, care vor fi parte integrală a acestuia. Asemenea modificări şi/sau completări vor intra în vigoare la plasarea lor pe pagina web a Organizatorului.

În circumstanţe excepţionale, Organizatorul poate suspenda, anula şi/sau extinde termenul Concursului, plasând un aviz despre acest fapt pe pagina web a Organizatorului. Dacă Concursul se suspendă sau se anulează, Organizatorul va acorda premiile datorate pentru perioada ce s-a scurs până la data suspendării sau anulării. 

Reclamaţii şi litigii 

Toate reclamaţiile ce ţin de Concurs vor fi expediate către Organizator în scris, la sediul acestuia indicat în prezentul Regulament, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data când s-a produs evenimentul reclamat.

Litigiile ce ţin de Concurs vor fi soluţionate pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibil, competenţa revine instanţelor judecătoreşti din Republica Moldova.