Month: May 2019

Procedura de redobindire a cetateniei: etapele de la depunerea cererii pina la primirea statutului de cetatean roman

Procedura de redobindire a cetateniei: etapele de la depunerea cererii pina la primirea statutului de cetatean romanPentru a redobindi cetatenia, este nevoie sa se parcurga urmatoarele etape din procedura:

1. Depunerea cererii

Cererea de redobândire a cetăţeniei române se depune personal sau, în cazuri temeinic justificate, prin mandatar cu procură specială şi autentică la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie din Bucureşti sau la birourile teritoriale ale Autorităţii din teritoriu (Iaşi, Suceava, Galaţi şi Timişoara). Persoanele care au domiciliul sau reşedinţa în străinătatepot depune cererea de redobândire a cetăţeniei române la misiunile diplomatice sau oficiile consulare competente ale României din ţara de domiciliu sau de reședință.Preşedintele Comisiei pentru Cetăţenie fixează un termen la care Comisia pentru Cetăţenie va verifica îndeplinirea condiţiilor necesare redobândirii cetăţeniei române, termen care nu va depăşi 5 luni de la data înregistrării cererii. De asemenea, Preşedintele dispune prin rezoluţie completarea dosarului, solicitarea de relaţii pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 8 lit. b) şi e) din Legea cetăţeniei române. 

2. Soluţionarea cererii de către Comisia pentru Cetăţenie

La termenul stabilit pentru dezbaterea cererii, Comisia verifică îndeplinirea condiţiilor necesare redobândirii cetăţeniei române, potrivit dispoziţiilor de la art. 11 și art. 8 alin. 1 lit. b), c) şi e) din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată. 

3. Raportul Comisiei

Comisia pentru Cetăţenie întocmeşte un raport care se înaintează Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie şi care cuprinde propunerile motivate ale Comisiei pentru redobândirea cetăţeniei române sau după caz de respingere a cererii de redobândire a cetăţeniei române.

4. Emiterea ordinului PreşedinteluiAutorităţii Naţionale pentru Cetăţeniede redobândire a cetăţeniei române sau respingere a cererii de redobândire a cetăţeniei române.

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, constatând îndeplinite condiţiile prevăzute de dispoziţiile Legii cetăţeniei române, emite ordinul de redobândire a cetăţeniei române, ordin carese comunică, de îndată, solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.În cazul în care Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie constată neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de Legea cetăţeniei române, respinge, prin ordin, cererea de redobândire a cetăţeniei române, ordin care de asemenea se comunică solicitantului prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de respingere a cererii de redobândire a cetăţeniei române poate fi contestat în termen de 15 zile de la comunicare la Secţia de Contencios Administrativ a Curţii de Apel București, Secția contencios administrativ. Hotărârea curţii de Apel este definitivă şi poate fi supusă recursului la secţia de contencios administrativ a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

5. Depunerea jurământului

În termen de 3 luni de la data comunicării ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de redobândire a cetăţeniei române, persoanele în cauză vor depune jurământul de credinţă faţă de România. După depunerea jurământuluiComisia pentru Cetăţenie eliberează certificatul de cetăţenie română.

Depunerea Jurământului – este următoarea etapa in baza careea persoana este considerate cetatean roman.

Procedura de depunere jurământ presupune:

 1. Programarea la Consulatul Român. jurământului nu poate fi făcută instant după ce ați fost publicat în Ordine ANC, de obicei dupa 2-3 saptamani dela publicarea ordinului. Programarea la jurământ se face la Consulatul Român, în dependență de localitatea în care locuiți, pe econsulat.ro. Fiecare persoană are la dispoziția sa un termen de șase luni pentru a se programa întru depunerea ,,Jurământului de Credință față de România” din data comunicării ordinului din partea președintelui Autorității Naționale pentru cetățenie;
 2. Depunerea actelor. Dupa programare vi se da o data la care va prezentati la consulatul roman pentru a prezenta actele necesare depunere juramant cetatenie romana:
 • Buletinul de identitate cu fișa de însoțire (atât originalul, cât și copia acestuia)
 • Pașaportul străin (atât originalul, cât și copia acestuia)
 • Certificatul de naștere (atât originalul, cât și copia acestuia)
 • Certificatul de căsătorie/divorț/deces (atât originalul, cât și copia acestuia)
 • 2 fotografii color pe fundal alb cu formatul 3,5×4,5 cm
 • Înştiinţarea  cu privire la acordarea cetăţeniei române, primită din partea ANC (scrisoarea cu plic);
 • Pentru minorii incluşi în ordinele ANC se prezintă și certificatul de naştere al minorului  (original/copie).
 1. Depunerea juramantului de credinta fata de statul roman. Statutul de cetățean român se obține la data depunerii jurământului de credință față de România. La depunerea ”Jurământului de Credință față de România” fiecare persoană trebuie sa aibă o ținută decentă. Persoanele ce au domiciliul sau viza de reședință în altă țară decât Republica Moldova, pot depune ”Jurământul de Credință față de România” la misiunile diplomatice sau consulare ale României din statul unde au drept de ședere (permis de ședere).

Textul Jurământului ce trebuie cunoscut este: Jur să fiu devotat Patriei și poporului român,/ Să apăr drepturile și interesele naționale,/ Să respect Constituția și legile României.

Unele etape pot fi comasate in dependent de institutia unde se depune juramantul.

Programare pentru juramant:www. cetatenie.just.ro.

Oferta servicii documentexpert.md

 • Oferim consultanţă şi pregătim setul de acte pentru depunerea jurământului de credinţă.
 • Acordăm suportul necesar întru remedierea procedurii date și pregătim mapa de acte necesare pentru depunerea ,,Jurământului de Credință față de România”.

Telefon: 060146695 ori 022893020 Alina

Aranjăm actele în dosarul pentru redobândirea cetațeniei române – 50 lei

Oferim:
– dosar cu șină – gratuit;
– formular cerere – gratuit;
– verificăm daca sunt toate actele necesare;
– aranjăm actele în dosar;
– programăm pentru depunerea actelor în România;
– preț 50 lei

Serviciul se preseteaza doar pentru cei care vor depune dosarul de redobândirea cetățeniei române în România.

Unele reguli privind actele de stare civilă

…Acte de stare civilă pentru cetăţeni români aflaţi în străinătate.

Au fost modificate şi completate reglementările privind cetățenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România, cei care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română, şi anume cu referire la transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă:
– se precizează unde trebuie mers,
– termene de rezolvare,
– acte necesare.

Cererea de transcreire/înscriere a certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor mulingve ale actelor de stare civilă se depune, personal, de către titulari sau reprezentanţii legali ai acestora, în termen de 90 de zile de la data depunerii jurământului de credinţă faţă de România. Pentru minori cererea de transcriere/înscriere poate fi depusă de către unul dintre părinţi sau după caz, de reprezentantul lor legal, iar cei care au împlinit vârsta de 14 pot solicita şi personal. Este reglementat şi regimul certificatelor de naștere/extraselor de naștere/extraselor multilingve ale actelor de naștere emise de autoritățile străine, prin care s-a stabilit o altă filiație decât cea prevăzută de legea română, inclusiv precizarea că acest certificat este valabil doi ani de la data eliberării.Contravenţii.

La capitolul din reglementarea de bază privind contravenţiile, prin modificările recente se stabileşte ca neprezentarea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă eliberate de autorităţile străine ofiţerului de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor/primăriei unităţii administrativ-teritoriale/misiunii diplomatice sau al oficiului consular al României competent, pentru transcrierea/înscrierea în registrele de stare civilă române, în termenele prevăzute de lege, constituie contravenţie sancţionată cu amendă de la 100 la 200 lei.