Etapa de Examinare

Pentru a redobîndi cetățenia română, este nevoie să se parcurgă următoarele etape:

1. Depunerea cererii

Cererea de redobândire a cetăţeniei române se depune personal sau, în cazuri temeinic justificate, prin mandatar cu procură specială şi autentică la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie din Bucureşti sau la birourile teritoriale ale Autorităţii din teritoriu (Iaşi, Suceava, Galaţi şi Timişoara).

Se fixează un termen la care Comisia pentru Cetăţenie va verifica îndeplinirea condiţiilor necesare redobândirii cetăţeniei române, termen care nu va depăşi 5 luni de la data înregistrării cererii.

 2. Soluţionarea cererii de către Comisia pentru Cetăţenie

La termenul stabilit pentru dezbaterea cererii, Comisia verifică îndeplinirea condiţiilor necesare redobândirii cetăţeniei române, potrivit dispoziţiilor de la art. 11 și art. 8 alin. 1 lit. b), c) şi e) din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată.
Aceasta și este Etapa de Examinare a dosarului.

Pentru a primi mesaj prin VIBER la publicarea ordinului, de pe telefonul mobil click pe VIBER

 3. Raportul Comisiei

Comisia pentru Cetăţenie întocmeşte un raport care se înaintează Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie şi care cuprinde propunerile motivate ale Comisiei pentru redobândirea cetăţeniei române sau după caz de respingere a cererii de redobândire a cetăţeniei române.

 4. Emiterea ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de redobândire a cetăţeniei române sau respingere a cererii de redobândire a cetăţeniei române

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, constatând îndeplinite condiţiile prevăzute de dispoziţiile Legii cetăţeniei române, emite ordinul de redobândire a cetăţeniei române, ordin carese comunică, de îndată, solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

În cazul în care Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie constată neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de Legea cetăţeniei române, respinge, prin ordin, cererea de redobândire a cetăţeniei române, ordin care de asemenea se comunică solicitantului prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

 5. Depunerea jurământului

În termen de 6 luni de la data comunicării ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de redobândire a cetăţeniei române, persoanele în cauză vor depune jurământul de credinţă faţă de România. După depunerea jurământuluiComisia pentru Cetăţenie eliberează certificatul de cetăţenie română.